Sant Lliser de Buseu (Gerri de la Sal)

El lloc de Buseu apareix esmentat per primera vegada en la venda que Daniel féu a l’abat Espanell de Gerri, l’any 817, d’un camp i una terra “in loco ubi dicitur Boisice”. No fou fins el 1011 que el monestir de Gerri aconseguí la possessió de tot el terme i s’esmenta l’església de Sant Lliser, sufragània de Sant Sadurní de Buseu. En aquesta data el comte Guillem donà al monestir la vila de Buseu i les esglésies de Sant Serni amb la seva parròquia i oblacions, i l’església de Sant Lliser, amb les seves oblacions.

Artau II i Eslonça, que consideraven el lloc com a propietat seva, juntament amb el bisbe Ot, vengueren el 1089 el villarunculis de Buseu amb els seus delmes i serveis a Guillem Guitard de Vallferrera, qui, deu anys després, el retornà al monestir de Gerri, amb les esglésies de Sant Sadurní i Sant Lliser.