Castell de Cassovall (Montferrer i Castellbò)

El poble de Cassovall és situat dins l’antic terme de Pallerols del Cantó, ara integrat a Montferrer.

El castell de Cassovall ja existia al segle XI doncs l’any 1080, quan es va consagrar l’església del cenobi de Santa Cecília d’Elins, és esmentat com una de les seves possessions, junt amb l’església de Sant Pere.

Els drets del monestir d’Elins foren heretats pel prior de Santa Maria de Castellbò. Els vescomtes de Castellbò hi posseïren el mer i mixt imperi i la jurisdicció criminal fins al segle XVI.

Pere de Tragó esmenta que el poble de Cassovall, l’any 1519 posseïa tres focs: la casa d’en Pere Miquel, la casa de n’Osset i la casa d’en Roca.

Al principi del segle XVI la vall de Santa Cecília (integrada per Pallerols, Cassovall i Saulet i el mas de Canturri), era propietat del prior i dels canonges de l’església de Castellbò, que en posseïen tota la jurisdicció civil i criminal. Sembla que el castell, al principi del segle XVI ja no es conservava i que el nou terme era integrat dins el quarter de Castellbò.