Sant Esteve de Castellins (Montferrer i Castellbò)

El lloc de Castellins és un enclavament de l’antic municipi de Pallerols situat entre el de Noves de Segre i la parròquia d’Hortó. Un dels primers esments coneguts del lloc i de l’església data de 839, data en què Aconci vengué al bisbe Sisebut d’Urgell una sèrie de béns situats “in territorio Elinsitano, ad sanctum Stephanum…”; així doncs, els béns venuts eren situats a la vall d’Elins i dins el terme de l’església de Sant Esteve. Un altra menció es fa el 878, en un document de venda d’una terra situada “in locum ubi dicitur subtus castro Elinsi…” de la vall d’Elins. En l’acta de consagració de l’església del monestir de Santa Cecília d’Elins del 1080, consta, entre les donacions, el castell de Castello Elince. En les actes del 1312 resultants de la visita general al bisbat d’Urgell realitzada per manament de l’arquebisbe de Tarragona, consta l’església de Santa Maria de Castellins. Desconeixem si es tractava de la mateixa església, o si era un altre edifici. En el Spill… del vescomtat de Castellbò, del principi del segle XVI, el lloc de Castellins no consta com a possessió del vescomtat.