Sant Joan de Solans (Montferrer i Castellbò)

Malauradament no s’ha trobat cap notícia històrica que faci referència a l’església de Sant Joan i Sant Miquel de Solans, sufragània de la parròquia de Guils, ni tampoc de la població, abans del segle XV. Al final d’aquest segle, com que Solans pertanyia al vescomtat de Castellbò, apareix en el capbreu d’aquest vescomtat del 1493-94 i en el posterior Spill…, redactat al principi del segle XVI, inclòs a la batllia de Guils del primer quarter de Castellbò. S’hi especifica que en aquest lloc, habitat per en Rocell i en Bortolà, hi havia tres carlanies, totes elles en mans de membres del llinatge Tragó.

Cal assenyalar la deixa, en el testament de Ponç del 1065, d’uns alous situats “in solanos…”, que per manca d’afrontacions no es pot assegurar del cert que fes referència a la vila de Solans.