Sant Vicenç de les Eres (Montferrer i Castellbò)

Els anys 1001 (o 1003) i 1017 hi ha documentades dues donacions de sengles alous a Santa Maria de la Seu, situats al terme de Sant Iscle —després terme de Turbiàs— a la vila d’Eres. El lloc és esmentat en altres documents relatius a la vall de Castellbò dels anys 1030, 1035 o 1113. En una venda feta pel vescomte Ramon Mir i la seva muller, datada entre el 1060 i el 1108, consta entre els termes de la vall de Castellbò, el de Sant Vicenç, vinculat al de Sant Iscle i Santa Coloma, que molt bé podria referir-se a Sant Vicenç d’Eres. Tanmateix, atesa la manca d’informació documental, no es pot assegurar l’existència de l’advocació de Sant Vicenç unida a la vila d’Eres, que, per contra, aquests anys apareix vinculada amb Sant Iscle, i més amb la constatació de l’existència, a la vall de Castellbò, de la parròquia de Sant Vicenç dels Torrents. La vila d’Eres era possessió del vescomte de Castellbò. En el Spill… d’aquest vescomtat del 1519, el lloc era despoblat. L’any 1575, amb motiu de la visita pastoral, es manà que l’església fos fermada amb portes amb tanca. L’església de Sant Vicenç, sufragània de la de Turbiàs, és adscrita a la demarcació parroquial de Castellbò. El poble és ara un despoblat, si bé noha estat abandonat totalment.