Sant Magí de Guils del Cantó (Montferrer i Castellbò)

En una casa particular del poble de Guils del Cantó es conserva una porta adovellada, i es diu que prové de l’antiga capella de Sant Magí, que es tractaria d’una obra d’època moderna, possiblement del segle XVI. El lloc de Sant Magí apareix en el Spill… del vescomtat de Castellbò, redactat al principi del segle XVI, dins de la batllia de Guils del primer quarter de Castellbò, com a lloc “derrhuït y deshabitat, e no és memòria de hòmens l’agen vist poblat; vaga e tot és boscatges”. No es pot descartar l’existència en aquest antic llogaret d’una església dedicada a sant Magí que perdurés...