Castelló de les Eres (Montferrer i Castellbò)

Les Eres, avui un despoblat a l’obaga de la vall de Castellbò, tenia una fortificació, tal com consta en un document del 1080 “et illo castellone quod ibidem prope est”. La vila d’Eres és coneguda des de l’any 1001 (o 1003) i fou, com tots els pobles de la vall, part integrant del vescomtat de Castellbò.

En l’actualitat no hi ha vestigis de l’existència del castelló, que devia protegir el poblet de Sant Vicenç de les Eres, supeditat modernament a Turbiàs.