Castell de Sapeira (Tremp)

La primera notícia segura d’aquest castell data del final del segle X. Un instrument alaonès cita un lloc dit Sas a l’apèndix d’illa Petra, cosa que prova de l’existència d’un districte. Si tenim, però, en compte els termenals d’Areny, hem de convenir que el castell de Sapeira és d’origen tardívol, és a dir, no sorgí fins a mitjan segle XI i com a resultat del procés d’encastellament feudal, amb termes agafats de l’antic pàgus d’Orrit; des d’aleshores esdevingué centre principal a la contrada.

A la segona meitat del segle XI trobem esment del castell en les convinences pallareses dels anys...