Sant Pere de Fígols de la Conca (Tremp)

Situació

Absis d’aquest temple, molt transformat en la seva nau.

ECSA - J. A. Adell

L’església parroquial de Sant Pere és al centre de la població de Fígols de la Conca, situada entre els quilòmetres 16 i 17 de la carretera de Pont de Montanyana a Tremp. (JAA)

Mapa: 33-12(290). Situació: 31TCG197693.

Història

El lloc de Fígols apareix en el fogatjament de 1365-70, amb set focs i domini de Jaume Rostoll d’Àger. En el fogatjament del 1381, el lloc, amb vuit focs, era repartit entre Jaume Rossell, amb sis focs, i l’orde de Sant Joan, que n’hi tenia dos. Almenys a partir del segle XVIII figura com a lloc de la baronia de Claret.

Malauradament l’església de Sant Pere no apareix en la documentació fins a èpoques molt tardanes; apareix en una relació de parròquies de l’oficialat de Tremp, datada vers el 1526, en què la rectoria de Fígols consta unida a la d’Eroles, a l’igual que en la visita pastoral del 1758 i al pla parroquial del 1904; és per això que hem de suposar que Fígols havia estat tradicionalment sufragània de la parròquia d’Eroles, motiu pel qual no consta en les relacions d’esglésies parroquials del 1314 o el 1391. Actualment és una església annexa de la parròquia de Tremp.

Tanmateix no es pot descartar, sinó que s’ha de considerar seriosament la possibilitat que l’església de Sant Pere apòstol d’Eroles, consagrada pel bisbe Eimeric de Ribagorça l’any 998, faci referència a Sant Pere de Fígols. Hi ha dos fets en què es fonamenta aquesta afirmarció. Un és la constatació del mateix document del 998, que diu que la nova església de Sant Pere era edificada “prope villa Erolas in campo anticum”, no a la vila d’Eroles; l’altre, la subjecció que aquesta església tenia respecte als habitants d’Eroles, subjecció que sempre tingué l’església de Fígols.

La consagració de l’església de Sant Pere es féu a petició dels comtes Ramon i Sunyer de Pallars, de l’abat Isarn, d’Erimany i dels habitants del lloc d’Eroles. La nova església no fou dotada amb importants béns, malgrat que foren nombrosos: el bisbe Eimeric li concedí els delmes, les primícies i les oblacions dels fidels del seu terme, l’abat Isarn donà unes relíquies, mentre que els comtes i els altres personatges que consten al document li donaren ornaments, objectes i llibres necessaris per al culte. També els habitants del lloc donaren diverses peces de terra i vinyes, algunes d’elles situades als termes de Conques, Fígols o Vilanova, topònims que permeten assegurar la identificació del lloc d’Eroles del document amb la vila d’Eroles, de l’actual terme de Tremp. (MLIC)

Acta de consagració de Sant Pere de Fígols (31 de gener del 998)

Consagració de l’església de Sant Pere de Fígols, pel bisbe Aimeric de Ribagorça, a petició dels comtes Ramon i Sunyer de Pallars, de l’abat Isarn, d’Erimany i dels habitants del lloc.

"Almitas dei Patris remedio qui est unus in unitate et trinus in Trinitate et in nomine Iesu Christi filii eius et Spiritus Sancti. Ego Raimundus comes et Suniarius comes et Isarnus abba et Ecimagnus sennior et ipsi vicini expunxit nos dominus et trina maiestas ut edificaremus domum in honorem domini nostri Iesu Christi, qui est in comitatum Pallariense pro[pe] villa Erolas in campo anticum. Et ideo incarnationis Dominice. DCCCCLXXXXVIII., in die pridie calendis februarii, luna .XXII., anno .I. regnante Redoperto rege, veniens reverentissimus Emericus episcopus ex comitatu Ripacorcense pro preces de Isarno abbate et Erimondo seniore et de ipsos vicinos in locum venerabilem ad consecranda ecclesia in honore sancti Petri apostoli quem prefatus, qui iam superius scriptus est, pro amore Dei remissione peccatorum suorum et pro desiderium selestis sancte patrie adipiscendum. Ad eius dedicatione christianum et devotissimum populi religione chatolica concurrentes devotionis sue vel parentum decesorum facimus absolvendum vel pro remedium animarum suarum et in calamitate futura adipiscendum et zabulo teterrimum et fugiendum et statu sanete Dei ecclesie erigendum vel remuneratione ad eternum arbitre (?) ad ultimum consequi valeam et cum sanctis omnibus in selesti regione corus[c]erit. Cum adestante clero hanc devotissimo populum predictum secundum Petrum apostoli, quia est subditus sancti Petri apostoli in Moleto qui est fundatus in comitatu Pallariensis, et a servientes qui ibidem habitant aut qui adveniendi sunt, ego Isarnus abba mitto in ipsa ecclesia reliquias. Similiter donamus in ornamentis ecclesie vestimentum, librum. Ego Erimondus mitto uno campo cum sua servitute in Anaui: .III. semite de via usque ad alia via, de .I. torrente usque ad alium torrente propter remedium anime Raymundi comite et Eximagni. Ego Gilmundus et uxor sua Magor mittimus .I. vinea in Suciatus prope vinea Varone. Ego Varone et Ramio cum suos hardies (heredes?) mittimus .I. vinea in Quonquas prope vinea Gallindo. Ego Durandus, Egila mittimus una terra in Ficulus pro[pe] petra Galitone. Ego Dotcho mitto una terra subtus ipsa ecclesia cum sua semitate. Ego Albarus et uxor sua Gogo mittimus .I. terra in Anaia cum media semita prope Gallinno. Ego Sunilli mitto .I. terra in Anaia prope ipsa penna. Ego Eze mitto .I. terra in Curu prope ipsa via. Ego Elizeus et uxor sua Gustrilli mittimus .I. terra prope Galindo. Eliseus, filius Enichili, mittimus .I. terra ad ipsum uium prope Anavensi qui fuit. Ego Ermaota mitto .I. terra prope ipsa ecclesia. Ego Gofredus mitto .I. terra in Anaui prope ipsa via. Ego Compagno et Giscafredus et Odolino mittimus .I. terra in Naia prope Durando, cum suo semite. Egos Giscafredus et Compagnus mittimus .I. terra in ipso sexum prope terra Frugilio. Ego Bradilia mitto .I. terra prope ipsa ecclesia. Ego Bradila et Radimirus mittimus .I. terra ipsa ecclesia. Ego Bradila mitto .I. vinea in Filizmo pro anima Posedonio prope Gunturcia. Ego Durandus, Serterus, Enego et alius Enego mittimus .I. terra in ipso sexo prope ipsas vineas. Ego Giscafredus, Bradila, Litira, Guturcia mittimus una terra pro[pe] ipsa ecclesia. Ego Suniarius mitto .I. terra in [...] uno modo sementura. Ego Giscafredus mitto .I. terra prope ipsa ecclesia. Ego Gasia [...] Emilia, Bonofilgo mittimus una vinea in Conchas prope Adileva. Ego Bradila, Adileva mittimus una vinea et una terra; ipsa vinea prope nos medipsos, ipsa terra ad Guardia Malarichi prope estrata. Ego Agila mitto .I. terra in Conqua prope Galigo. Ego Durandus mitto .I. terra in Ficulus prope terra Bardina. Ego Enego, Eschenilli mittimus .I. terra ad ipsa trapa latus Virgundium. Ego Ato mitto in Filizano .I. terra prope terra Ramione. Ego Bradila Leuo mitto .I. terra in Filizano prope Durando. Ouarnum, Alvaro, Olaricum, Reberte mittimus .I. terra in Anaui prope terra Gasia. Ego Barone uxor sua Argileva, Ramio mittimus .I. terra in Anaui prope ipsa estrata. Ego Binasclua Anauensi mittimus .I. terra prope ipsa ecclesia .[...] Exemeno, Enego mittimus .I. terra in Anaui prope ipsa via. Ego Tudimirus, Sentullus [...] mittimus .I. terra in Anaui iuxsta speluncha. Ego Gissenno mittimus .I. terra, vinea ad ipsa [...] prope ipsa vinea. Durandi Gualaunsi et uxor sua Ormuncia mittimus .I. terra in Anaui prope ipsa via. Ego Durandus, Filgucu, Bradila, Baldonares, Anilo mittimus .I. terra prope ipsa ecclesia. Ego [...] Oriolfis, Enego, Oliba mitimus una terra in Anaui super ipsa ecclesia. Ego Sanci, Crispui mittimus .I. terra in ipso sexo prope terra Elo. Ego Oscherrunchus mittimus .I. terra in Anaui prope terra Oriolo. Ego Odesendus et Oria mittimus .I. terra prope ipsa ecclesia. Ego Baldomare et uxor sua Anilo mittimus .I. terra prope ipsa via. Ego Ioanne mitto .I. terra in ipso sexo prope terra Derchilia. Ego Giscafredus, Ezo, Durandus [...] mittimus .I. terra prope ipsa ecclesia. Ego Guofredus et Madechetus mittimus terra in Vila Nova prope Gimarane. Ego Plasionus et Durandus, manumisores de Durandum, mittimus .I. terra prope ipsa ecclesia. Ego Altemirus et Galindus mittimus .I. terra in Anaui prope ipsa estrata. Ego Gimar, ego Loridus, Odolina, Berrellus mittimus .I. terra in Villa Nova prope terra Bardina. Ego Berrellus et Durandus mittimus .I. terra prope ipsa ecclesia. Ego Lidira mitto .I. terra prope ipsa ecclesia. Ego Sintila cum patre suo et matre sua et fratres suos mittimus una terra ad collo prope ipsa strata. Ego Sintila, uxor sua [...] mittimus una vinea in ipso pago de Filizano prope vinea de Galino. Ego Secufredus et uxor sua Matrona sic mittimus .I. terra in Anaui ob ipsos ortales propter remedium anime parentorum nostrorum. Ego Cheno mittimus .I. terra in Anaui latus ipsa ecclesia propter remedium Giscafredum maritum meum. Ego Belleli mittimus terra in Malaria in ipsum colum et vinea ad ipsa semita latus ipso [...]. Ego Altemirus abbas.

Ego Emericus episcopus sic dedico ista ecclesia ad Isarno abbate et Erimanno et ad ipsos vicinos propter suas preces ut in die iudicii tremende ac maiestatis meritis nobis ex inde crescor, quod bene ministrat gradum sibi aequirit. Ego Emericus episcopus concedo ad iam dicta ecclesia in die dedicationis eius primeros et oblationes fidelium superius ministratorum cum fines et terminos eiusdem pertinentibus, sicut olim constitutum fuit secundum canomcam autontatem; si[u] sanctus canonus canit decimos et primisias a Deo sunt donandos et episcopus sunt [dividendos]. Et est manifestum, ut ab odierno die et tempore ad iamdictam ecclesia et ad servientes illius abeant, teneant adque posideant. Si quis contra hunc dotem vel donationem venerit ad inrumpendum minime sui datum et fiat sed onor [...] themons (anathematis?) innodatum et unc dotem firmis permaneat in posterum.

Sig+num Isarnus abba qui hanc ecclesia consecrare fecit et testes firmare rogavit. Sig+num Raimundum comitem. Sig+num Erimandus ab ipsos homines de Erolas qui ista carta donatioms rogaverunt scribere et testes firmare. Sig+num Bardina. Sig+num Sumelius. Sig+num Compagnone. Sig+num Bradiloni. Sig+num Setilani Sig+num Aton Sig+num Tudimirus. Sig+num Compagnoni. Sig+num Giscafredus. Sig+num Baroni Sig+num Durandi. Et Isarnus abbas sic fundaverit ista ecclesia. Ista carta firma sit Aymericus episcopus (s. man.)."

[O]: Perdut.

A: Còpia del s. XVIII: ADM, secc. Pallars, llig. 18, núm. 1140, ff. 8-12.

a: Ravina Martin: Documentos de Pallars en el archivo ducal de Medinaceli (Sevilla), “Miscelanea de Estudios dedicados al prof. A. Marín-Ocete”, Universidad de Granada 1974, vol. II, pàgs. 917-19, núm. 2.

b: Baraut: Les actes de consagracions d’esglésies del bisbat d’Urgell (segles IX-XII), “Urgellia” (la Seu d’Urgell), núm. 1. 1978, doc. 42, pàgs. 108-110.

c: Baraut: Les actes de consagracions d’esglésies de l’antic bisbat d’Urgell (segles IX-XII) la Seu d’Urgell, 1986, doc. 43, pàgs. 115-117.


Traducció

"Sota la protecció salvadora de Déu Pare que és U en la unitat i Tri en la Trinitat i en nom del seu fill Jesucrist i de l’Esperit Sant. Nosaltres Ramon, comte, i Sunyer, comte, i Isarn, abat, i Erimany, senyor, i els veïns fórem moguts pel senyor i per la majestat trinitaria a edificar un temple en honor de nostre senyor Jesucrist, el qual temple és al comtat de Pallars, prop de la vila d’Eroles, al camp antic. Així, doncs, l’any nou-cents noranta-vuit de l’encarnació del Senyor, la vigília de les calendes de febrer, dotzena lluna, any primer del regnat del rei Robert, el molt reverend Eimeric, bisbe del comtat de Ribagorça, pregat per l’abat Isarn, pel senyor Erimond i pels veïns, vingué el llor venerable per consagrar una església en honor de sant Pere, apòstol, la qual cosa féu l’esmentat bisbe per amor a Déu, per la remissió dels seus pecats i pel desig d’assolir la sagrada pàtria celestial. A l’acte de dedicació concorregué el poble cristià ple de devoció per la religió catòlica, per devoció pròpia, per tal d’obtenir l’absolució dels seus parents difunts, per assolir la salvació de les seves ànimes el dia de la gran prova que ha de venir, per poder-se escapar de les tenebres de Zabuló, per contribuir a la solidesa de la Santa Església de Déu, per poder aconseguir, el darrer dia, la recompensa davant el jutge etern i resplendir amb tots els sants a les estances celestials. En presència del clergat i del poble devot, jo, l’abat Isarn, diposito unes relíquies en aquesta església de l’esmentat Sant Pere apòstol, la segona, atès que és sota la jurisdicció de Sant Pere apòstol de Molet, que és fundada al comtat de Pallars, i dels servents que hi habiten o hi han d’habitar més endavant. Semblantment donem a l’església com a ornaments unes vestidures i un llibre. Jo, Erimond regalo un camp situat a Anavi, amb la seva servitud: tres peces de sembradura des d’un camí fins a l’altre, des d’un torrent fins a l’altre torrent, per a remei de l’ànima del comte Ramon i d’Erimany. Jo, Gilmond i la meva muller Magor donem una vinya que és a Soriat, prop de la vinya de Varó. Jo, Varó, i Ramió, amb els nostres hereus, donem una vinya que hi ha a Conques prop de la vinya de Galí. Jo, Duran, i Egila donem una terra a Fígols, prop de la roca de Gahtó. Jo, Dotcó, dono una terra que hi ha al costat de l’església, amb la seva sembradura. Jo, Àlvar i la meva muller Gogó donem una terra a Anavi, prop de la de Galí, amb la meitat de la sembradura. Jo, Sunell, dono una terra a Anavi, prop de la penya. Jo, Eze, dono una terra a Cur, prop del camí. Jo, Eliseu, i la meva muller Gustrell donem una terra prop de la de Galí. Eliseu, fill d’Eniquil, dono una terra al costat del camí, prop de la del difunt Anavès. Jo, Ermaota, dono una terra prop de l’església. Jo, Guifré, dono una terra a Anavi, prop del camí. Nosaltres, Company, Giscafred i Odolí donem una terra a Anavi, prop de la de Duran, amb la seva sembradura. Nosaltres, Giscafred i Company, donem una terra a la roca, prop de la terra de Frugili. Jo, Bradila, dono una terra prop de l’església. Nosaltres Bradila i Radimir donem una terra prop de l’església. Jo, Bradila, dono una vinya que hi ha a Filismó, prop de la de Guntrircia, per l’ànima de Posidoni. Nosaltres Duran, Sester, Ènnec i un altre Ènnec, donem una terra a la roca, prop de les vinyes. Nosaltres, Giscafred, Bralila, Litira i Gultricia donem una terra prop de l’església. Jo, Sunyer, dono una terra amb un modi de sembradura. Jo, Giscafred, dono una terra prop de l’església. Nosaltres, Gasia, Emília i Bonfill donem una vinya a Conques, prop de la d’Adileva. Nosaltres, Bradila i Adileva donem una vinya i una terra; la vinya és a prop de casa nostra; la terra, a Guàrdia Malaric, prop del camí. Jo, Agila, dono una terra a la Conca, prop de la de Galí. Jo, Duran, dono una terra a Fígols, prop de la terra de Bardina. Nosaltres, Ènnec i Esquenill, donem una terra al tancat, al costat de la de Virgundi. Jo, Ató, dono a Filisà una terra que és a prop de la terra de Ramió. Jo, Bradila Levó, dono una terra a Filisà, prop de la de Duran. Ovarn, Àlvar, Olaric i Robert, donem una terra a Anavi, prop de la terra de Gasia. Nosaltres, Baró, juntament amb la meva esposa Argileva i Ramió donem una terra a Anavi, prop del camí. Jo, Binasalna Anavès dono una terra prop de l’església. Eixemèn i Ènnec donem una terra a Anavi, prop del camí. Nosaltres, Tudismir i Sentoll, donem una terra a Anavi, prop de la cova. Jo, Gisseny, dono una terra i una vinya a la… prop de la vinya. Duran Gualaunsi i la meva esposa Ormúncia donem una terra a Anavi, prop del camí. Nosaltres Duran, Filgua, Bradila, Baldomar i Aniló, donen una terra prop de l’església. Nosaltres... Oriol, Ènnec i Oliba, donem una terra a Anavi, al damunt de l’església. Nosaltres Sanç i Crespuí, donem una terra a la roca prop de la terra d’Eló. Jo, Osquerruna, dono una terra a Anavi, prop de la terra d’Oriol. Nosaltres, Odesind i Oria, donem una terra prop de l’església. Jo, Baldomer, i la meva muller Aniló donem una terra prop del camí. Jo, Joan, dono una terra a la roca, prop de la terra de Desquília. Nosaltres, Giscafred, Ezo i Duran, donem una terra prop de l’església. Nosaltres, Guofred i Medequet, donem una terra a Vilanova, prop de Guimerà. Nosaltres, Plasió i Duran, marmessors de Duran, donem una terra prop de l’església. Nosaltres, Altamir i Galí, donem una terra a Anavi, prop del camí. Nosaltres, Guimar, Lorid, Odolina i Berrell, donem una terra a Vilanova, prop de la terra de Bardina. Nosaltres, Berrell i Duran, donem una terra prop de l’església. Jo, Lidora, dono una terra prop de l’església. Jo, Sintila, juntament amb el meu pare, la meva mare i els meus germans dono una terra al coll, prop del camí. Jo, Sintila, i la meva muller, donem una vinya a la localitat de Filisà, prop de la vinya de Galí. Jo, Secufred, i la meva muller Matrona donem una terra a Anavi junt amb els hostals, per a remei de l’ànima dels nostres pares. Jo, Quenó, dono una terra a Anavi, al costat de l’església, per a remei de Giscafred, el meu marit. Jo, Belell, dono una terra a Malària, al coll, i una vinya tocant al camí, al costat del... Jo, Altamir, abat.

Jo, Eimeric, bisbe, consagro aquesta església, pregat per Isarn, abat, i Erimany i els veïns, perquè el dia del terrible judici i de la majestat vegem augmentats els nostres mèrits, ja que el qui compleix bé el seu ministeri n’obté la recompensa. Jo, Eimeric, bisbe, concedeixo a l’esmentada església, el dia de la seva consagració, les primícies i les oblacions dels fidels sobre els quals exerceix l’administració, amb els límits i termes que hi corresponen tal com fou establert d’antic d’acord amb l’autoritat canònica; així, els sagrats cànons diuen que els delmes i les primícies han d’ésser donats a Déu i que el bisbe n’ha de tenir part. I queda ben clar que des del dia d’avui pertanyen a l’esmentada església i els seus servidors poden haver-los, tenir-los i posseir-los. Si algú anés contra aquesta donació i dotació per infringiria, que no li sigui permès ni concedit de cap manera, sinó que l’honor [...] lligat pel temor, i que d’ara endavant aquesta dotació resti amb plena fermesa.

Signatura d’Isarn, abat, que ha fet consagrar aquesta església i ha demanat als testimonis que ho signessin. Signatura de Ramon, comte. Signatura d’Erimand, un dels homes d’Eroles, els quals han demanat que s’escrivís aquesta carta de dotació i que els testimonis la signessin. Signatura de Bardina. Signatura de Sumell. Signatura de Companyó. Signatura de Bradiló. Signatura de Setilà. Signatura d’Ató. Signatura de Tudimir. Signatura de Companyó. Signatura de Giscafred. Signatura de Baró. Signatura de Duran. I Isarn, abat, ha fundat així aquesta església. Que aquesta carta resti en ferm. Eimeric, bisbe."

(Traducció: Joan Bellès i Sallent)

* Cebrià Baraut li dóna el nom de Sant Pere d’Eroles. Segons el nostre estudi, creiem que cal identificar-la amb l’església de Sant Pere de Fígols.

Església

És un edifici d’una sola nau, amb l’interior molt transformat, coberta amb una volta de canó arrebossada, que tant pot ser original com feta amb rajol, i que és coetània de la decoració interior del temple, que arrenca d’una motllura seguida. La nau és capçada a llevant per un absis semicircular, obert a través d’un arc presbiteral.

La porta, en arc de mig punt, s’obre en la façana sud, prop de l’angle sud-oest. En la mateixa façana hi ha dues finestres, una d’una sola esqueixada i una altra de doble esqueixada que presenta traces d’haver estat modificada.

L’aparell és de carreu ben ordenat a la part baixa dels murs, mentre que a la part alta és molt més irregular. Aquest fet, la presència d’un clar tall en el parament de la façana sud i de pedres esculpides reaprofitades en la façana absidal, i el mur de la capella afegida al costat sud, fan pensar que l’edifici fou objecte de profundes remodelacions que haurien afectat tota la meitat oest de la nau, on s’afegí un campanar de torre, i versemblantment també l’absis. L’estructura original de l’església fou bastida possiblement dins el segle XII. (JAA)

Bibliografia

  • ACU. Llibre de Visites, 1758, núm. 112, folis 318r-319v
  • ACU. Plan Parroquial del Obispado de Urgel, 1904, pàg. 300
  • Els castells catalans, 1979, vol. VI(II), pàgs. 1 348, 1 365-1 368 i 1 402
  • Baraut, 1986, doc. 43, pàgs. 115-117.