Anatomia i fisiologia de l’aparell locomotor

L’aparell locomotor es compon d’una sèrie d’estructures la funció de les quals és de constituir el suport de l’organisme i possibilitar-ne els desplaçaments. El terme locomotor procedeix dels mots llatins locus, que significa ‘lloc’, i motor, ‘el que mou’.

L’aparell locomotor es compon dels ossos, les articulacions i els músculs somàtics o esquelètics. Com que el conjunt format pels ossos i les articulacions és anomenat esquelet, una altra denominació que rep l’aparell locomotor és la d’aparell o sistema músculo-esquelètic.

Les estructures components de l’aparell locomotor funcionen coordinadament entre si. En esquema, aquest aparell és un sistema complex de palanques en què els músculs aporten la força motriu, les articulacions constitueixen els punts de suport i els ossos formen els braços de les palanques on es recolza el pes dels diversos segments corporals.

L’aparell locomotor es vincula estretament al sistema nerviós a través d’una àmplia xarxa de fibres nervioses sensitives i motores. Les fibres nervioses sensitives informen els centres nerviosos sobre la situació i les posicions en què es troben els diversos segments corporals, i les motores transmeten l’impuls necessari per a la contracció muscular. Igualment, l’aparell locomotor compleix funcions metabòliques importants d’una manera coordinada amb la resta dels sistemes de l’organisme.