Glàndules sebàcies

Les glàndules sebàcies són agrupacions de cèl·lules especialitzades que secreten sèu, un material greixós que lubrifica els pèls i la superfície de la pell, i que es localitzen al derma.

Cada glàndula sebàcia es compon de diversos alvèols, uns conjunts de cèl·lules diposades en capes concèntriques. La capa més externa és formada per cèl·lules que tenen una gran capacitat reproductiva. Quan aquestes cèl·lules es van reproduint, es desplacen cap a l’interior de l’alvèol, tot empenyent les més internes. A mesura que es desplacen, les cèl·lules sintetitzen substàncies grasses que queden...