La ciutat medieval de Barcelona

Arqueologia urbana medieval

Vista general de les excavacions de l’antic barri de Ribera, a la plaça Comercial.

ECSA - Servei d’Arqueologia de la Ciutat

Els estudis de Barcelona a l’època medieval han estat basats, fins fa poc temps, en treballs de recerca sobre fonts documentals escrites.

La recerca arqueològica ha estat reservada gairebé exclusivament al coneixement de l’antiguitat romana o bé a la reconstrucció de períodes anteriors mancats d’altres fonts d’informació.

Qualsevol de les excavacions que han estat fetes a la ciutat discriminava les etapes i produïa forts...