La muralla romano-comtal de Barcelona

Muralla

Planta de la muralla, sobreposada al traçat urbanístic actual de la ciutat.

E. Riu

La muralla que envoltava Barcelona en època comtal era una obra romana. Durant molt de temps es va considerar que havia estat edificada de nova planta al segle III i que era la resposta defensiva de la ciutat, després d’una suposada destrucció per un atac germànic. També s’afirmava que la seva construcció havia representat la reducció de la superfície urbana precedent. La recerca arqueològica ha constatat que, des de la fundació de Bàrcino al final del segle I aC, la colònia disposava d...