Palau Meca (Barcelona)

Aquest edifici és situat en l’actual número 19 del carrer de Montcada, dins el barri barceloní de Ribera. Segons l’historiador A. Duran i Sanpere aquesta casa havia estat una de les propietats de l’hospital barceloní conegut com a Hospitat de Pere Desvilar al llarg del segle XIV. Després passà a mans del ciutadà Jaume Cavaller, el qual la comprà l’any 1349. Mort sense successió masculina, aquesta possessió passà a mans de la seva filla Felipa, casada amb Ramon Desplà. L’any 1425 Ramon Desplà, fill de Felipa, la vengué a Elionor de Cervelló, filla d’Alamany de Cervelló. Els Cervelló, però, la cediren aviat a Gariel Homedes, procurador de Joan de Mur, el qual la vengué als Santjust. El 1561 Jaume de Santjust la vengué de nou a Gabriel Caçador, el qual realitzà reformes importants en l’edifici. Al segle XVIII n’era la propietària Isabel Meca, vídua de Josep Meca i Caçador, la qual el 1719 la vengué a Segimon Milans. El 1840 un descendent de l’anterior la tornà a vendre a Bartomeu Vidal, i aquest la traspassà a Esteve Monegal l’any 1873.

L’edifici actual és gairebé en la seva totalitat una obra feta el segle XVIII, per bé que encara hi ha alguns vestigis d’època medieval.

Fou comprada en la dècada dels cinquanta per la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis, la qual hi efectuà una primera restauració. A l’inici dels vuitanta es realitzà una nova intervenció en aquest sentit, a fi i efecte d’ampliar les sales del Museu Picasso, instal·lat dins del Palau Aguilar, edifici veí del Palau Meca.