Sant Martí de Provençals (Barcelona)

L’antic terme de Provençals s’estenia a llevant de la ciutat de Barcelona, des de les muralles fins a les vores del riu Besòs, i des de mar fins al turó del Carmel. Aquest era l’indret dels anomenats “camps provincials” de la colònia romana de Barcino, destinats, segons Carreras Candi, a pastures públiques.

Comencem a trobar les primeres referències documentals al final del segle X. Així, el topònim “Provençals” s’esmenta ja el 986; el 989 apareix l’expressió “in terminio de villa Provincialis” en la venda d’un hort realitzada pel comte Borrell a Vives i Ermovígia; el 994 la menció Provincial...