Santa Maria de Valldonzella (Barcelona)

Situació

Vista general de la vall i del mas on es va fundar aquest monestir cistercenc.

M. Palomares

El lloc és situat al fons de la vall de Valldonzella, als vessants llobregatins de la muntanya d’Olorda. S’hi podia accedir des de la carretera d’Olorda a Molins de Rei, per un camí força embrossat que surt prop del coll de Can Cuiàs. Actualment, el millor camí per anar-hi és des de Sant Feliu de Llobregat remuntant la riera de la Salut o de Santa Creu.

Mapa: 36-16(420). Situació: 31TDF218850.

Història

El 1147, els esposos Guillem Mir i Sanxa donaren al monestir de Sant Cugat i al seu abat Aleran allò que tenien i tindrien a la parròquia de Santa Creu d’Olorda i a Sant Just Desvern, que era la vall que anomenen Donzella (ipsam valíem que vocatur Donzella), amb els seus termes, afrontacions i pertinences. Segurament aleshores ja hi havia una petita comunitat femenina. El 1167 es torna a citar el lloc de Valldonzella, la pedra del qual s’utilitzava en l’obra de la parròquia de Vallvidrera. Entre el 1175, quan es documenta per primer cop l’església, i el 1237, data de la constitució canònica del monestir cistercenc, un seguit de documents evidencien que hi havia una comunitat religiosa femenina de tipus monàstic.

L’església de Santa Maria de Valldonzella és citada ja el 1175, amb el seu prevere. Els anys següents rebé diversos petits llegats i heretats. Hi consta que el clergue Arnau feia de prepòsit del cenobi i que n’era la prioressa Ermessenda. Al final de segle i al començament del següent diverses notícies del monestir són referides a un plet que, per un oliverar i una vinya dita del Cirer, hi hagué entre el clergue de Valldonzella i el prevere de l’altar de Santa Magdalena de la seu de Barcelona. Al llarg del procés se succeïren a Valldonzella dos preveres que també eren monjos, Bernat, que hi era el 1183, i Arnau, a la primeria del segle XIII.

El 1206 Ermessenda, vídua de Bernat de Muredé, amb consell i assentiment dels seus fills, es donà a Déu i a la casa de Santa Maria de Valldonzella, per a remissió dels seus pecats, prometent obediència al prevere Arnau, procurador. El 1218 Stacia, vídua de Bernat Aimeric, ofereix a la casa de Valldonzella les seves filles Raimunda i Bernarda, a fi que, segons la regla i disciplina d’aquest monestir (no n’especifica quines), facin professió, rebin l’hàbit i serveixin Nostre Senyor durant tota la seva vida, com les altres germanes del cenobi. Aleshores la prioressa era Ermessenda de Muredé, la vídua que hi havia ingressat el 1206, i el prepòsit era el prevere Arnau. El document fou signat a més per les monges Sança de Plegamans, Emília de Clariana, Ermessenda de Bonastre i Ermessenda de Morera.

Altres documents d’aquesta etapa de vida monàstica anterior a la fundació del monestir cistercenc són establiments; el més modern, fet l’any 1213 pel monjo prevere Arnau amb consentiment i voluntat dels germans i germanes de la casa, era un mas a la parròquia penedesenca de Santa Maria de Foix.

El 29 de març de 1226 el bisbe de Barcelona, Berenguer de Palou, i el seu capítol catedralici donaren a l’orde del Cister l’església de Santa Maria de Valldonzella, situada dins el terme de la parròquia d’Olorda, perquè hi hagués sempre un monestir de monges cistercenques que seguissin la regla de sant Benet. Estatuïa que l’abadessa havia de rebre el càrrec i la benedicció del bisbe i posava el nou monestir sota la tutela de l’abat de Santes Creus, aleshores sant Bernat Calbó. Aquesta cessió a Santes Creus s’ha d’entendre en el sentit que l’abadia cistercenca hi havia de patrocinar l’erecció canònica d’un monestir de monges cistercenques. Aquesta erecció tingué lloc uns anys després, el 4 de novembre de 1237, pel mateix bisbe Berenguer de Palou, que declarà el nou monestir franc i lliure, excepte l’obediència i la subjecció al bisbe. L’acta és signada per l’abadessa, Berenguera de Cervera; la prioressa, Maria de Lleida; la sagristana, Maria de Martorell; la cantora, Francesca, i vuit monges més.

Les monges cistercenques van restar molt poc temps a Valldonzella. Sembla que patiren la inseguretat generada per la revolta nobiliària contra el rei dels anys 1259-62, en la qual tingué un paper destacat el poderós Guillem de Cervelló. La revolta portà una gran inseguretat a les terres del Baix Llobregat i devia afectar notablement el monestir de Valldonzella. Les monges hagueren de cercar refugi a Barcelona en més d’una ocasió. Finalment, el 1263 obtingueren del rei Jaume el privilegi per a edificar el seu monestir al territori de la ciutat de Barcelona. El lloc escollit fou el de la Creu Coberta. El mateix Jaume I posà la primera pedra del nou cenobi el 21 d’octubre de 1263 i concedí dos mil sous com a primer donatiu i, per espai de 25 anys, 50 auris anuals. Les monges es traslladaren al nou monestir per l’octubre del 1269, quan encara hi faltava construir l’església, que va ser dreçada gràcies a una crida pastoral en demanda d’almoines que féu el bisbe Arnau de Gurb el 1270. La comunitat va subsistir en aquest lloc fins als temps moderns i després d’haver tingut un o dos estatges provisionals es va traslladar al carrer del Cister, a Sant Gervasi, el 1913, on resideix l’actual comunitat formada per una abadessa i unes vint-i-quatre monges.

A partir del trasllat a Barcelona, el lloc on havia nascut el monestir serà anomenat per les monges Valldonzella la Vella. És des d’aleshores segurament que l’església que hi havia va ser dedicada a santa Margarida. El lloc és conegut avui com a Torre de Santa Margarida. Les monges de Valldonzella alienaren el lloc on havia estat fundat el monestir durant la guerra civil del segle XV, quan patiren greus dificultats. La possessió passà per diverses mans, fins als nostres dies. L’antiga església de Valldonzella va ser dividida, entre el 1731 i el 1737, per un forjat en dos pisos. A baix s’instal·là una premsa de vi i a dalt la capella, que va ser beneïda el 1737.

Abaciologi del monestir de Santa Maria de Valldonzella

Berenguera de Cervera 1237-1249
Berenguera (pot ser la mateixa?) 1251-1276
Sibila de Llor 1278-1297
Alamanda 1299-1302
Maria de Solicrup 1307-1335
Maria Ricart 1337-1347
Arsenda de Pia 1348-1361
Alamanda de Pla 1361-1371
Margarida de Marata 1371-1375
Caterina Sabastida 1377-1401
Constança de Cabrera 1403-1433
Violant d’Esplugues 1433-1437
Angelina de Pla 1437-1468
Violant de Sayol 1468-1472
Francina Sarriera 1472-1476
Francina Joana de Casanova 1476
Violant Sayol 1476-1478
Caterina Boil de Boixadors 1478-1503
Serena de Vallseca 1504-1511
Aldonça Bussot 1513-1514
Elionor Anglés 1514-1516
Àgata de Vilatorta 1516-1539
Elisabet de Corbera 1546-1552
Genoveva Sapila 1552-1556
Jerònima Alegre 1556-1576
Petronila Bosch de Vilagaià 1577-1580
Paula de Vilatorta 1582-1602
Magdalena de Foixà 1602-1604
Jerònima Bosch 1604-1605
Anna Cantà (o Canter) 1605-1613
Maria de Boixadors 1613-1633
Emerenciana Cantà de Vilagornera 1633-1673
Anna de Tord i d’Oluja 1674-1688
Serafina d’Oluja i de Cordelles 1688-1697
Josepa de Ballaró i de Ramon 1698-1719
Agustina de Ballaró i de Ramon 1720-1741
Manuela de Riba i de Comalada 1741-1744
Cleméncia de Solanell i de Foix 1745-1749
Teresa de Pratsanjulià i de Tord 1749-1787
Gertrudis de Magarola i de Reart 1787-1793
M. Antonia de Sans i de Barutell 1794-1830
Joana de Barutell i de Mercè 1830-1854
Úrsula Ruesch i Roig 1854-1864
Antonia Mestre i Sola 1867-1900
M. de l’Esperança Roca i Roca 1900-1924
Margarida M. Suñol i Baulenas 1924-1945
Montserrat Reverter i Roca 1945-1951
M. Esperança Suñol i Figueras 1951-1976
M. de la Visitació (M. del Vinyet) Jacas i Catasús 1976-1987
Victoria (Félicitât) González i Hernández 1987
Abaciologi cedit amablement per la comunitat cistercenca de Santa Maria de Valldonzella.

Església

Planta inferior de l’església, ara dependència del mas.

P. Poll

Malgrat l’alteració de l’espai interior feta al segle XVIII, l’església fundacional del monestir de Valldonzella, romànica, conserva les parets del seu perímetre gairebé en tot el seu alçat, segons les façanes. És un edifici de planta rectangular sense absis destacat, acabat a llevant amb un mur recte. El portal, situat al centre de la façana de ponent, conserva molt poques dovelles. Una porteta lateral que comunicava amb les dependències monàstiques va ser reformada, en la part de dins l’església, quan es féu el trespol divisori al segle XVIII.

La façana de llevant té tres finestres disposades en triangle, una al capdamunt, centrada sota el capcer, i les altres dues més baixes, a banda i banda. La superior i la del sud-est tenen exteriorment l’arc de mig punt format per petites dovelles de la mateixa pedra que el parament dels murs. La seva obertura exterior i la interior sembla que es corresponguin, és a dir que no tinguin esplandit; la finestra del nord-est, en canvi, és espitllerada a l’exterior, la qual cosa podria ser fruit potser d’una reforma, llevat que, com que en aquest sector el terreny en pendent és més alt, hom volgués prevenir alguna eventualitat. L’aparell d’aquest sector, com el de la façana de llevant, és de carreus rectangulars, més aviat petits, tallats força regularment i disposats en filades molt homogènies.

Extrem de llevant de la nau de la primitiva església, amb una finestra espitllerada vers l’exterior.

M. Palomares

L’església fundacional de Santa Maria de Valldonzella s’inscriu en un dels corrents arquitectònics vigents en el moment que va ser aixecada, a la darreria del romànic, aquell que, participant de l’austeritat del Cister, es manifesta amb una arquitectura despullada i molt simplificada, sense complicacions estructurals ni cap mena d’ornamentació escultòrica. Presenta unes formes encara molt clàssiques dins del romànic, arcaïtzants en aquest moment, com la resolució de les obertures a la façana de llevant. Per això no pot ser posterior al 1237, perquè aleshores hauria adoptat noves modalitats, més funcionals, que s’introduïen en aquell moment en l’arquitectura del país i que, en una fundació impulsada pel bisbe de Barcelona, segurament s’hi haurien incorporat. Probablement fou edificada entre el moment de la donació al Cister, el 1226 o poc abans, i el 1237 en què s’hi erigí canònicament el monestir.

Bibliografia

  • Mas, 1902, II, pàgs. 303-315
  • Paulí, 1972, pàssim
  • Madurell, 1976, pàssim
  • Pagès, 1986, 10, pàgs. 12-13