Torre Jussana d’Horta, actualment Can Cortada (Barcelona)

Els orígens d’aquesta torre, situada a Horta, es remunten a l’època romana, ja que en aquest indret es localitzaren els vestigis d’una vil·la romana, excavats l’any 1987 pel Servei d’Arqueologia de la Ciutat amb motiu de la construcció de l’accés al túnel del turó de la Rovira. La recerca arqueològica posà de manifest que aquest indret corresponia a la part rústica de la vil·la, a la zona on se situaven les instal·lacions destinades a magatzem de gra, amb un nombre considerable de sitges.

Les notícies documentals que trobem del lloc d’Horta es remunten a l’any 965, quan el levita Ataülf i els...