El que cal saber de la triquinosi

  • La triquinosi és una parasitosi que pateixen diversos animals i que al nostre medi es transmet a l’ésser humà, gairebé sempre per consum de carn de porc o senglar contaminada. Pot generar un trastorn greu o d’altres complicacions.
  • Per a evitar el contagi de Trichinella spiralis, el cuc causant del trastorn, es recomana de no ingerir carn de porc que no hagi estat sotmesa als controls sanitaris corresponents o, si per cas, coure-la com a mínim a 60°C abans del consum.