Micosi pulmonar

Són anomenades micosis pulmonars les infeccions pulmonars causades per fongs microscòpics. De fet, és més aviat estrany que els fongs arribin a infectar el teixit pulmonar, perquè els mecanismes defensius de la mucosa respiratòria solen impedir l’entrada d’aquest tipus de gèrmens als pulmons. En general, doncs, les micosis pulmonars es presenten en, persones el sistema immunitari de les quals es troba alterat a conseqüència d’una malaltia que l’afebleix, com la SIDA, o d’un tractament amb medicaments que l’inhibeixen. També es poden presentar després d’un tractament prolongat amb antibiòtics, que arriba a alterar l’equilibri entre els microorganismes que normalment es troben en les vies respiratòries superiors, i afavoreixen el desenvolupament dels fongs.

D’altra banda, es poden presentar una gran varietat de micosis pulmonars, cadascuna de les quals és deguda a un tipus de fong diferent. Les més freqüents són l’actinomicosi, causada per Actinomyces israelii; la histoplasmosi, causada per Histoplasma capsulatum; la candidiasi, deguda a Candida albicans; la criptococcosi, originada per Cryptococcus neoformans, i la coccidiomicosi, causada per Coccidiodes immitis.

Les manifestacions de les micosis pulmonars són molt variables. En alguns casos es presenten com una pneumònia intersticial o pneumònia atípica, amb mal de cap, dolors musculars, malestar general i febre poc elevada, seguits de tos intensa, amb poca expectoració. En molts casos s’instauren de manera progressiva, amb tos, expectoració escassa, febre lleu i dispnea progressiva. L’evolució de la malaltia és molt variable. Si la persona que n’és afectada pateix en aquest moment d’una malaltia debilitant del sistema immunitari o segueix un tractament immunosupressor, la infecció es pot estendre a d’altres òrgans, com el sistema nerviós, i causar complicacions greus. Si no és així, en canvi, se sol guarir completament fins i tot sense rebre tractament.

La diagnosi d’aquestes malalties s’estableix a partir de les radiografies de tòrax, on s’observen les lesions pulmonars degudes a la infecció. És igualment eficaç el cultiu de l’esput, on es poden detectar els fongs causants. Hom en basa el tractament en l’administració de medicaments micostàtics que inhibeixen el desenvolupament dels fongs.