El que cal saber de l’asbestosi

  • L’asbestosi és una fibrosi pulmonar causada per la inhalació de pols que conté fibres d’amiant.
  • Les persones que presenten més risc de patir d’asbestosi són les que treballen a les mines d’on s’obté aquest mineral i a les indústries on és manipulat, com les de fabricació de productes de fibrociment, de productes tèxtils ignífugs, la indústria de l’automòbil i la indústria naval.
  • Les persones que, per causa laboral, es troben més exposades a l’asbestosi han d’evitar el tabaquisme, perquè l’amiant potencia els efectes cancerígens del tabac.
  • És recomanable que les persones que manipulen...