Eructe

És anomenada eructe l’expulsió sonora d’aire a través de la cavitat bucal. De fet, l’eructe és un procés fisiològic normal, que es produeix quan petites quantitats d’aire que han entrat a l’esòfag o l’estómac juntament amb el bol alimentari pugen fins a la cavitat bucal, de la mateixa manera que una bombolla d’aire ho fa dins una piscina, o bé són premudes per la paret de l’estómac.

En la majoria dels casos, els eructes es produeixen en persones sanes, com s’esdevé habitualment després dels àpats abundants, després de la ingestió de begudes gasoses, en mastegar xiclet o simplement en persones que mengen massa de pressa i s’empassen importants quantitats d’aire juntament amb els aliments. Tanmateix, però, quan els eructes són molt reiterats i intensos poden constituir la manifestació d’algun trastorn, com per exemple una faringitis crònica que obliga el malalt a escurar-se el coll contínuament, circumstància que s’acompanya sovint de l’entrada de petites quantitats d’aire a l’esòfag, o bé una estenosi pilòrica, en què els aliments tendeixen a romandre massa temps a l’interior de l’estómac i, per tant, hi fermenten i produeixen importants volums de gasos.

La presència d’aire a l’estómac és, fins a cert punt, normal. Això no obstant, l’excés d’aire a la cambra gàstrica, a més de manifestar-se amb eructes, pot originar un dolor toràcic intens, que sovint és semblant al de l’angina de pit.