Les galtes

Les galtes constitueixen les parets laterals de la boca. Es componen de quatre capes de teixits. La capa més externa és la mateixa pell o teixit cutani. A sota de la pell hi ha una capa subcutània que conté teixit adipós o gras. Per sota del teixit subcutani hi ha la capa muscular, formada pels músculs masseters i buccinadors. Els músculs masseters apropen i allunyen entre si els ossos maxil·lars; són els músculs més involucrats en la masticació. Els músculs buccinadors, per la seva banda, estiren i retreuen l’orifici bucal. La capa més interna és la mucosa bucal o oral, que és formada per...